آنچه را که ما در چشم انداز تحلیل و مدیریت می کنیم: خاک | آب | گیاهان | کمپوست | کودهای کشاورزی| ایده های کاربردی

در یک جمع بندی، ما هنوز در همان طرز تفکر مرسوم شیمیایی مدیریت خاک که دانشگاه ها و مراکز آموزشی مرسوم تدریس می کنند گیر کرده ایم. اساس عملیات راهبردی آب، خاک، گیاه و نیازهای تغذیه به روش ما دیگر آنچه را که تا کنون در کشور و حتی در جهان گذشته، نیستیم. روش عملیات ما از خاک تا محصولات و پس از آن بر اساس زبان مشترک با محیط جامعه هدف؛ راهبرد دکتر سید اکبر ساداتی داور همتای نشریات جهانی و نخستین پژوهشگر راهبردی با فرایند (SMM)در آب و خاک کشاورزی جهان است. در این هدف یزرگ، و تاب آور، امیدواریم که این یافته های علمی – کاربردی در سطح منطقه ای و در کشور عزیز ما ایران در بین مراکز آزمایشگاهی؛ آب، خاک، گیاه و کودها بتواند با یک وحدت رویه عمودی و افقی مورد پذیرش همگان قرار گیرند.
Soil, Water and Plant Testing Laboratory. And …
آدرس: ایران، مازندران- ساری، میدان شهدا، روبروی بانک ملی
شماره تماس: 01133320057