سطح 1

بررسی سطح یک زمانیکه قالب فرزند import شود.