سطح 2

بررسی سطح دو زمانیکه قالب فرزند import شود.