سطح 3

بررسی سطح سه زمانیکه قالب فرزند import شود.